اکثر مدعوین قبل از مراسم  ، بدلیل مشغله آمادگی حضور در جشن از تغذیه کافی غافل شده و خوشایند است از برنامه پذیرایی عصرانه  ( فینگر فود ) استفاده شود .

منو شماره یک تشریفات مجالس منزا

 

instagram

facebook

googleplus

telegram

Email

twitter